Android studio新建本地文件存储数据以及读取数据新建文件存储数据:

//本地新建文件写入数据
     try {
              FileOutputStream fileOutputStream=openFileOutput("文件名",MODE_APPEND);
              fileOutputStream.write(想要写入的数据);
              fileOutputStream.close();
            } catch (Exception e) {
              e.printStackTrace();

            }

读取文件数据:

try {
      FileInputStream fileInputStream = openFileInput("文件名");//与写入对应写入时起的文件名,这里用写入时的名字读取的就是写入时的数据
      byte[] bytes = new byte[fileInputStream.available()];
      fileInputStream.read(bytes);
      String content = new String(bytes);//将文件数据赋值给变量content,变量可在你需要且合适的地方定义
      Log.i("fis",content);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
------本页内容已结束,喜欢请分享-456源码网------

感谢您的来访,获取更多精彩文章请收藏本站。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞15赞赏 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

  暂无评论内容